i-am-bisig

Disyembre 20, 2008

Mainit na pagbati sa mga magigiting na sosyalista ng Cebu!

Ipagpaumanhin niyo kung ang aking mensahe ay nasa wikang Tagalog at hindi sa Inggles. Mas maihahayag ko ang aking nararamdaman sa Tagalog kaysa Ingles dahil ang wikang Ingles ay wika ng aking utak subalit ang wikang Tagalog (o Filipino) ay ang wika ng aking puso.

Ang pambansang pamunuan ng BISIG ay malugod na bumabati sa bawat isa sa inyo sa paglulunsad ng Asembliya ng ating organisasyon. Kami rin ay nagpupugay sa inyo bilang pinakaunang chapter ng BISIG na nabuo sa labas ng NCR at nananatiling pinaka-aktibong chapter sa ngayon.

Ang BISIG, sa loob ng 21 taon ay lantarang namandila ng sosyalismo bilang alternatibo sa krisis ng kapitalismo. Ang pangunahing papel ng BISIG, mula nang ito ay itinatag ay maging isang ideolohikal at pulitikal na organisasyon na nais hamigin ang kaisipan at puso ng bawat mamamayang Filipino para sa adhikain ng sosyalismo at magbuo ng mga sentro ng kapangyarihan upang mabago ang mapang-aping sistema ng kapitalismo. Nakapagtatag tayo ng mga iba’t-ibang instrumento ng kapangyarihan tulad ng mga sentro ng paggawa, partidong pampulitika, kilusang masa sa hanay ng kabataan-estudyante, magbubukid, maralitang tagalungsod at mga kababaihan. At hindi matatawaran ang naging kontribusyon ng BISIG sa pagsasakapangyarihan ng mamamayan sa pamamagitan ng mga nabanggit na instrumento ng kapangyarihan. Nagtatag din tayo ng mga NGOs upang magsulong ng mga alternatibong programa at mga koalisyon upang magbigkis sa iba pang mga pwersa tungo sa panlipunang pagbabago.

Sa pagdaan ng panahon ay yumabong ang mga institusyon at mga instrumentong ito hanggang sa yugto na lantaran na rin nitong ipinamamandila ang ideolohiyang ating itinataguyod, maging ang mga estratehiya at pampulitikang linya ay hinalaw na rin ng mga itinayo nating mga organisasyon. At ito ay isang tagumpay sa hanay nating mga sosyalistang kadre at mga lider. Ang makitang dumarami ang mga grupong yumayakap at kumikilos para marating ang ating mga pangarap.

Bagamat sa paglipas rin ng panahon ay kinakitaan ng mga kahinaan ang ating kilusan, hindi ito dapat maging hadlang upang tayo ay manghina at tumigil sa pagkilos. Iyan ang dayalektika ng buhay. Aksyon at reaksyon. Tagumpay at kabiguan.  Ang ilan ay nagtatanong kung ano na ang kabuluhan at direksyon ng BISIG.  Ito ay mga balidong mga katanungan at indikasyon na buhay ang organisasyon.

Para sa akin, ngayon higit kailanman na dapat nating bigyang kabuluhan ang pagiging isang ideolohikal na organisasyon ng BISIG.

Walang ibang panahon na lubhang napakaganda upang ibandila ang sosyalismo bilang alternatibo kundi ngayon-ngayon kung saan ay nadarama at nakikita ng mga mamamayang Pilipino ang krisis na dulot ng kapitalistang sistema. Ang krisis na ito sa katunayan ay hindi lamang isang simpleng krisis pampinansiyal kundi isang krisis ng modelo ng neoliberalisasyon o kapitalismo, at higit pa, krisis ng ideolohiya ng kapitalismo! Ang nangyayari ngayong pagkabangkarote ng mga kumpanya dulot ng krisis ng labis na produksyon, pagkagahaman , deregulasyon ay isang krisis na hindi pa naranasan sa ilalim ng neoliberal na rehimen.  Ang pag bail out at nasyunalisasyon ng mga industriya sa Estados Unidos at Europa ay isang malaking sampal sa mukha, at ideolohiya ng kapitalismo. Ang ideolohiya ng malayang merkado ay isang bangungot ngayon na kinakaharap ng mismong mga kapitalistang bansa.  At dahil  dito, ibayong hirap at gutom ang daranasin ng mga mamamayan, hindi lamang sa mga kapitalistang bansa kundi sa buong daigidig.  Mas magiging malaganap ang kawalan ng trabaho na magdudulot ng ibayong krisisi pangpinansya at kawalan ng kapangyarihang pang ekonomiya ng sambayanan.

Sa Pilipinas, ay wala nang gaanong dapat na ipaliwanag pa kung tutuusin upang ilantad ang krisis na dulot ng liberalisasyon, pribatisasyon at deregulasyon ng kabuhayan. Ang kaliwa’t kanang problema ng korapsyon , iskdalo at pagkabangkarote ng pamamamahala mula sa pambansang pamahalaan hanggang sa mga lokal na pamahalaan ay malinaw na krisis ng isang elitistang demokrasya. Ang patriyarkiya ay nararanasan oras-oras ng mga kababaihan lalo na sa mga maralitang komunidad. Ano pa ang sapat na paliwanag kundi ang kongkretong karanasan ng masang Pilipino na araw-araw ay natatanggal sa trabaho, walang makain, ginigiba ang tahanan, at marami pang ibang problemang dulot ng mga nabanggit na sistemang pang-ekonomiya at pang pulitika?

Sa normal na pagkakataon, ang mga kalagayang ito ay lubhang hinog upang mahikayat ang masa upang kumilos na baguhin ang kanilang kalagayan – sa anumang porma ng legal na pakikibaka, parlyemantaryo, kilusang masa o elektoral man.  Subalit hindi normal ang kalagayan sa Pilipinas.

Ang hindi normal sa kalagayan natin ay ang pagkabaon ng masang Pilipino sa kultura ng pagsasawalang kibo, kawalang pag-asa at balot ng kultura ng pagkatakot.

Dito dapat ginagampanan ng mga kilusang tulad natin ang ating makasaysayan at marangal na tungkulin. Ang imulat, iorganisa at pakilusin ang malawak na bilang ng masa, tungo sa isang malawak at malakas na kilusan ng mamamayan na may mapagpasya upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan.

Subalit sa kabila ng krisis ng modelo at ideolohiya ng kapitalismo, ay may krisis din ang kilusang progresibo at Kaliwa sa Pilipinas. Hindi nito epektibong mamulat, maorganisa at mapakilos ang masa para sa isang mapagpasyang pagbabago. Ilan sa mga mamamayan ang nakakaunawa na sistema ang problema? Ilan sa mga mamamayan ang pinag-uusapan ang sosyalismo bilang alternatibo? May agitation ba sa hanay ng masa? May masidhing pagnanasa bas a hanay ng masa upang baguhin ang kanilang kalagayan? Ilan ang mga bago nating napapakilos?

Kaya ngayon higit na dapat nating balikan ang ating mga batayang gawain at tungkulin bilang mga sosyalista. Ang hikayatin ang malawak na bilang ng masa upang itaguyod ang isang alternatibong sistema.  Ang giyahan ang mga masang organisasyon upang lahat ng puwang na kanilang pasukin ay nagdudulot at lumilikha ng pagsasakapangyarihan ng masa – mulat, may kasanayan, may kahandaan sa sariling paraan na kumilos at baguhin ang kanilang kalagayan.

Kailangan nating muling pasiglahin ang ideolohikal na gawain, mga kasama. Praxis. Kumbinasyon ng teorya at praktika.  Sa katunayan, ilang beses na rin nating nadinig mula sa ating mga lider na “gamitin ang kasalukuyang krisis bilang oportunidad, etc.” subalit maraming humahadlang upang totohanang gamitin ang krisis na ito bilang oportunidad sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng masa.

At ito, itong kontekstong ito, ang sa tingin ko ay ang higit na dapat na mas mangibabaw at maging pangunahing basehan natin sa muling pagtuklas sa kalahagahan at direksyon ng BISIG.  Sa kongkreto, ibalik at simulan ang mga study circles sa loob ng ating hanay. Pasiglahin ang debate at talakayan, sa loob ng BISIG at maging sa iba pang mga kaibigan sa Kaliwa.  Bumalik tayo sa solid organizing. We don’t have to reinvent the wheel. Ito ang ginawa noong kasiglahan ng kilusang masa sa panahon ng sigwa ng unang kwarto, panahon ng dekada 80 kung saan bumubulwak sa kalye ang masa na naghahangad ng pagbabago. Ito rin ang ginawa ng mga sa ngayon ay “lumaya” nang mga mamamayan sa Latin Amerika na nagtatamas ng bunga ng kanilang pakikibaka sa kasalukuyan.

“Easier said than done , ” sasabihin ng iba.Maraming balakid. Lohistika. Pinansya. Tao. Problema. Pero ang lahat ng iyan ay laging naririyan. Sa BISIG, malaking problema yan. Gawan natin ng paraan na solusyonan ang problemang yan dahil wala tayong choice mga kasama. Lahat ng tagumpay may sakripisyong kaakibat. Baka nga kaya hindi pa tayo ganap na nagtatagumpay ay kulang pa ang sakripisyo ng mga grupong tulad natin. Lahat tayo, mula nasyunal hanggang sa lahat ng mga chapter sa probinsya ay muling magnilay at magpanibagong buhay sa pagkilos kung talagang nasa kaibuturan ng ating mga puso ang maglingkod sa kapwa at sa ating bansa, ang maalab na damdamin na makamit ang pangarap na demokrasya at sosyalismo para sa mga Pilipino.

Sa panghuli, muli nagpapasalamat ako sa bawat isang sosyalistang nananatili at tumitindig sa Cebu sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating kilusan at sa ating pangarap.

Padayon mga kasama!

Mabuhi ang BISIG – Cebu!

Sosyalismo alternatibo!

Lubos na sumasainyo,

Kasamang Ed Chavez

Pambansang Pangkalahatang Kalihim

Advertisements