Patalsikin ang Gahaman, Magnanakaw at Abusadong Rehimen!

Wakasan ang Elitistang Paghahari!

Itayo ang Gobyerno ng Mamamayan at Hindi ng Iilan!

Umaalingawngaw ang sigaw ng taong bayan. Sobra na! Tama na! Palitan na! People Power Na!

Bilang na ang oras ni Gloria sa Malacañang. Sa pagpapatalsik kay GMA, dapat na tiyakin na magiging hakbang ito para ganap na wakasan ang paghahari ng iilan. Hindi dapat matapos sa pagpapatalsik kay GMA ang laban. Bagkus, ito ay isang hakbang para sa tuloy-tuloy na pakikibaka ng sambayanan para sa ganap na katarungan at kaunlaran sa ating bayan.

Ugat ng krisis: Paghahari ng Iilan

Titiyakin ng mga kapwa niya elitista, kasabwat ang Estados Unidos, na kung mapalitan man si Gloria ay maipagpapatuloy ng papalit sa kanya ang mga kasalukuyang patakarang pang ekonomiyang pumapabor sa interes ng mga malalaking negosyante at dayuhang kapital. Ganito ang nangyari noong Edsa 1 at 2. Kaya imbes na guminhawa, lalong naghirap ang nakararaming Pilipino. Huwag tayong pumayag na ito’y maulit.

Bagamat malaking problema ang korapsyon sa pamahalaan-na siya ngayong mitsa ng krisis pampulitikang kinakaharap ni Gloria- alalahanin natin na hindi lamang ito ang dahilan ng pampulitika at pang-ekonomiyang krisis na patuloy na nagpapahairap sa nakararaming Pilipino.

Pabor sa iilan ang patuloy na pag-iral ng neoliberal na patakaran ng globalisasyon- liberalisasyon , pribatisasyon at deregulasyon ng ating ekonomiya. Sa liberalisasyon ay tiba-tiba ang mga importer ng mga produkto mula sa ibang bansa habang bumabagsak naman ang mga lokal na kapitalista at industriya. Sa pribatisasyon ay nagkakamal ng yaman ang mga kapitalistang kakutsaba ng mga nasa pamahalaan upang magpatakbo ng mga batayang serbisyo tulad ng kuryente, tubig, ospital, paaralan, transportasyon telekomunikasyon at iba pa kung saan ay pangunahing apektado ang mga maralita sa lungsod at kanayunan, mga kabataan at mga kababaihan. Sa pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno ay patuloy ang demolisyon sa mga maralitang tagalungsod upang bigyang daan ang mga proyekto ng gobyerno.

Pabor sa iilan ang patuloy na pag-asa sa pangungutang sa mga dayuhan bilang estratehiyang pang ekonomiya. Dahil dito ay patuloy na lolobo ang mga ilehitimong utang – mga utang na hindi kinakailangan at may bahid ng korapsyon at anomalya. Isa lamang ang ZTE deal sa napakaraming kaso ng ilehitimong utang tulad ng CyberEducation deal, Northrail and Southrail Project, BNPP, at marami pang iba. Sa patuloy na pag utang ay mas patuloy na nabubundat ang tiyan ng iilan habang ang mamamayan ang pumapasan ng pagbabayad sa mga naturang utang. Halos 70% ng badyet ng pamahalaan ang napupunta lamang sa pagbabayad ng utang. Ngayong taong ito lamang ay magbabayad tayo ng 623 Bilyong Piso sa interes at prinsipal ng ating utang na umaabot na sa halos 4 Trilyong Piso!

Pabor pa rin sa iilan na manatili ang patakaran ng kontraktwalisasyon sa pagtatrabaho at ipako sa mababang halaga ang sahod ng mga manggagawa upang mas malaki ang kita ng mga kapitalista; ang patuloy na mataas na presyo ng bilihin; ang mababang presyo ng mga lokal na produktong agrikultural habang patuloy sa pagpapapasok ng mga dayuhang produkto wala o mababang taripa at quota.

Pagpapatalsik kay Gloria: Isang Hakbang tungo sa Sosyalismo ng Sambayanan

Ang tunay na kaunlaran ng Pilipinas ay mangyayari lamang kung ang nakararaming mamamayan ay may mapagpasyang  boses at kontrol sa pagdedesisyon sa mga patakarang pang ekonomiya at pampulitika ng ating bansa. Isang lipunan na ang gobyerno ay prayoridad ang paghahatid ng batayang serbisyo at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Isang lipunan na ang mga manggagawa ang nagpapasya sa produksyon, direktang namamahala ng mga pagawaan at nakikinabang sa kita ng pabrika o industriya; libre and edukasyon serbisyong pangkalusugan at iba pang esensyal na serbisyo; patakarang panlabas na malaya sa dikta at kontrol ng mga dayuhan; may sapat at disenteng trabaho para sa lahat; may epektibong boses sa pamamahala at pakinabang ang lahat ng kasarian, edad, o etnikong grupo sa yaman ng bansa.  Ito ang diwa ng sosyalismong Pilipino. Ito ang pangarap na dapat sama-sama nating itaguyod at mapagtagumpayan.

Alam nating sa ngayon ay pangarap pa rin ito at hindi ito mangyayari sa kagyat na  mapatalsik sa poder si GMA. Ito ay isang patuloy na pakikibaka. At ang pagpapatalsik kay GMA ay isang hakbang tungo dito. Iwasto na natin ang kamalian ng Edsa 1 at 2. Dapat na tayong matuto. Ang palitan ay ang sistema. Hindi lang ang namumuno. Neo-liberal , kapitalista at elitistang sistema ang problema. Sistema ang baguhin- kung nais natin ng tunay na pagbabago.

Alternatibo sa Krisis ng Pamamahala: Gobyerno ng Mamamayan

Matunog ang pangalan ni Noli de Castro bilang konstitusyunal na kahalili ni Gloria. Siya ang gusto ni Cory at mga negosyante, maging ng U.S.Wala daw bahid ng korapsyon. Wala namang sapat na kakayahan upang mamuno at tiyak na neoliberalismo din ang itataguyod nitong mga patakaran.

Hindi rin dapat balewalain ang interes ng mga maka-kanang Heneral sa  AFP upang isalba ang krisis na ito mula sa oposisyon at mga progresibong grupo sa pamamagitan ng kudeta. Panunupil at pandarahas ang tiyak na magiging resulta ng isang rehimeng militar kayat dapat na ilantad at itakwil ang ganitong maniobra.

Samantala, ang  mga tradisyunal na pulitikong (trapo) tulad nila Villar, Roxas, Legarda, De Castro, Gordon, Bayani,  at iba pa ay kanya-kanyang pagpapasikat na ang ginagawa ngayon pa lang upang makaungos sa visibility at name recall para sa eleksyong 2010. Si Jose de Venecia naman ay walang kredibilidad na manawagan ng pagpapatalsik kay Gloria dahil bistado namang kaya lamang siya bumaligtad ay dahil hindi sila nakinabang sa ZTE at “inilaglag” na siya ng administrasyon.

Ayaw na natin sa trapo. Panahon na ng pagbabago.  Dapat nating isulong na itayo ang isang transisyunal na gobyerno na bubuuin ng batayang sektor at mga progresibong lider. Maraming lider na may kakayanang mamuno sa atin na hindi pulitiko. Ito ang dapat ipalit sa kasalukuyang rehimen at kagyat na maglunsad ng mga repormang elektoral at pulitikal;  mga programang kagyat na iibsan ang hirap ng mga Pilipino; at unti-unting babaklasin ang mga patakarang neo-liberal at anti-mamamayan.

Panahon na upang angkinin ng mamamayan ang kapangyarihan. Hindi natin dapat hintayin ang simbahan o mga sikat na lider upang manawagan ng pagbabago. Tayo ang nakakadama-mga ordinaryong empleyado, manggagawa, mga kababaihan, mga walang trabaho, estudyante at kabataan, magbubukid, propesyunal at maliliit na negosyante. Tayo ang dapat mangunang kumilos-para sa ating mga anak at susunod na henerasyon.  Nasa atin ang bilang. Nasa atin ang lakas.  Makiiisa,  lumahok  at  manindigan upang:

  • Patalsikin ang Gahaman, Magnanakaw at Abusadong Rehimen!
  • Itayo ang Gobyerno ng Mamamayan!
  • Patuloy na makibaka para sa Sosyalismo ng Sambayanang Pilipino!

BUKLURAN SA IKAUUNLAD NG SOSYALISTANG ISIP AT GAWA (BISIG) – Laban ng Masa

Pebrero 29, 2008 / Lungsod ng Makati

https://filipinosocialism.wordpress.com  / email: bisig_natl@yahoo.com

Advertisements